Luận văn Tổng quan về nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu về quá trình chuyển đổi chế độ làm việc của máy phát

- Chỉ đƣợc khởi động máy phát điện sau khi đã làm xong các việc dƣới đây :

+ Đã kết thúc các công việc sửa chữa, kiểm tra các thiết bị trong khu vực

tuabin máy phát điện, mặt bằng khu vực đã dọn sạch sẽ không có rác rƣởi, tạp vật

+ Đã kết thúc công việc lắp ráp (sửa chữa, kiểm tra) máy phát điện, kết

thúc việc đấu nối phía nhất thứ, phía nhị thứ của máy kích thích chính và dự

phòng để kiểm tra kỹ lƣỡng tất cả các bu lông đầu nối và các thiết bị kiểm tra

đo lƣờng.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Tổng quan về nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu về quá trình chuyển đổi chế độ làm việc của máy phát trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Tổng quan về nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu về quá trình chuyển đổi chế độ làm việc của máy phát trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Tổng quan về nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu về quá trình chuyển đổi chế độ làm việc của máy phát trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Tổng quan về nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu về quá trình chuyển đổi chế độ làm việc của máy phát trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Tổng quan về nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu về quá trình chuyển đổi chế độ làm việc của máy phát trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf75 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 442 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_tong_quan_ve_nha_may_nhiet_dien_di_sau_nghien_cuu_v.pdf