Luận văn Phát triển thị trường mua bán sáp nhập - Hướng đi mới cho Việt Nam

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của đề tài là phương pháp phân tích -thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp môhình hóa - đồthị, đểrút ra những

lu ận cứlogic nh ất, từ đóluận giải đối tượng được nghiên cứu. Bên cạnh đó, nhằm

mang lại giátrịthực tiễn cho đềtài, tác giả đãkhảo sát đểthu th ập thông tin thực tế

từ các doanh nghiệp điển hình và tổng hợp, phân tích các thương vụ M&A điển

hình trên Thế giới để đút kết kinh nghiệm thực hiện M&A ở các nước đang phát

triển. Dựa trên các nguồn thông tin được công bố trên các phương tiện thông tin đại

chúng do các công ty tư vấn thực hiện giao dịch M&A công bố, cũng như những

thông tin thống kê thị trường và kết quả giao dịch của các thương vụ M&A đã thực

hiện trong thời gian qua, cùng với kênh công bố thông tin từ thị trường chứng

khoán, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng nhằm xác định những hạn chế, những

nguy cơ tiềm ẩn của thị trường M&A Việt Nam nhằm hướng đến việc xây dựng

một hệ thống giải pháp phát triển hiệu quả thị trường này

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Phát triển thị trường mua bán sáp nhập - Hướng đi mới cho Việt Nam trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Phát triển thị trường mua bán sáp nhập - Hướng đi mới cho Việt Nam trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Phát triển thị trường mua bán sáp nhập - Hướng đi mới cho Việt Nam trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Phát triển thị trường mua bán sáp nhập - Hướng đi mới cho Việt Nam trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Phát triển thị trường mua bán sáp nhập - Hướng đi mới cho Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf124 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 728 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_phat_trien_thi_truong_mua_ban_sap_nhap_huong_di_moi.pdf
Tài liệu liên quan