Luận văn Phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang

Tiếp sau đó hội nghị Trung ương 6, khóa VI (tháng 3/1989) đưa ra quan điểm đổi

mới về tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, hội nghị đã chỉ ra: kinh tế hợp tác là loại

hình kinh tế tập thể được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau, từ thấp đến cao. Do

những người lao động tự nguyện góp vốn góp sức lập ra quản lý theo nguyên tắc bình

đẳng dân chủ và cùng hưởng lợi, cùng chịu trách nhiệm, tổ chức theo qui mô thích hợp.

Nghị quyết còn nhấn mạnh vai trò gia đình của xã viên và coi kinh tế hộ của xã viên là

đơn vị kinh tế tự chủ và là thành viên của kinh tế hợp tác.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf88 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 515 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_phat_trien_kinh_te_hop_tac_trong_nong_nghiep_o_tinh.pdf