Luận văn Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Cương lĩnh xây dựng đất nước xác định: “Phát triển lực lượng sản xuất,

công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại gắn liền với phát triển một nền

nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm nhằm từng bước xây dựng cơ sở

vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao năng suất lao

động xã hội và cải thiện đời sống nhân dân” . “phù hợp với sự phát triển của

lực lượng sản xuất, thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ

thấp đến cao với sựđa dạng về hình thức sở hữu”.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tây trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tây trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tây trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tây trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Phát triển các cụm, điểm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tây trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf112 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 607 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_phat_trien_cac_cum_diem_cong_nghiep_trong_qua_trinh.pdf
Tài liệu liên quan