Luận văn Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Với quan điểm phát triển rõ ràng, tạo đường hướng cụ thể cho sự phát

triển của HTX, ngày 31 tháng 10 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã phê

duyệt “Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm từ 2006- 2010” với quan điểm

phát triển cụ thể: “Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng mà

nòng cốt là HTX nhằm góp phần tích cực thực hiện CNH-HĐH đất nước” và

trên cơ sở “Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho kinh tế tập thể phát

triển có hiệu quả: tôn trọng các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và giá trị đích

thực của kinh tế hợp tác; tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý, chính

sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể”[17].

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf120 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 749 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_mot_so_giai_phap_nham_phat_trien_kinh_te_hop_tac_xa.pdf
Tài liệu liên quan