Luận văn Máy điện dị bộ, nghiên cứu máy điện dị bộ nguồn kép trong chế độ máy phát sử dụng động cơ lai có tốc độ dải rộng

Trong khoảng (o o60 0) thì T1, T5, T6, dẫn. Chiều dòng điện trên tải

đƣợc xác định theo chiều mũi tên, đến thời điểm 60othì đảo trạng thái từ T5

sang T2. Do trên tải có Zc mang tính cảm nên dòng điện không đảo ngay lập

tức mà năng lƣợng tích lũy trong Zc duy trì theo chiều cũ một thời gian, lúc

đó buộc dòng điện duy trì phải thoát qua diod D2, qua tải về âm nguồn đến lúc

dòng điện đổi chiều sẽ mang dòng điện duy trì thì D2khóa. Quá trình chuyển

mạch kết thúc.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Máy điện dị bộ, nghiên cứu máy điện dị bộ nguồn kép trong chế độ máy phát sử dụng động cơ lai có tốc độ dải rộng trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Máy điện dị bộ, nghiên cứu máy điện dị bộ nguồn kép trong chế độ máy phát sử dụng động cơ lai có tốc độ dải rộng trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Máy điện dị bộ, nghiên cứu máy điện dị bộ nguồn kép trong chế độ máy phát sử dụng động cơ lai có tốc độ dải rộng trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Máy điện dị bộ, nghiên cứu máy điện dị bộ nguồn kép trong chế độ máy phát sử dụng động cơ lai có tốc độ dải rộng trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Máy điện dị bộ, nghiên cứu máy điện dị bộ nguồn kép trong chế độ máy phát sử dụng động cơ lai có tốc độ dải rộng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf64 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 615 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_may_dien_di_bo_nghien_cuu_may_dien_di_bo_nguon_kep_.pdf