Luận văn Kinh tế - Xã hội huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới (1986-2009)

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi (năm 1975),

nuớc ta bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ VI (1986) của Đảng đã mở ra một thời kỳ mới cho lịch sử dân tộc - thời

kỳ đổi mới. Đại hội đã đề ra mô hình kinh tế mới ở nước ta là phát triển kinh tế

hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.

Sau 23 năm đổi mới (1986-2009) với những thành tựu to lớn, đất nước ta có sự

chuyển biến về mọi mặt. Từ năm 1995, đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế,

xã hội và bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Kinh tế - Xã hội huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới (1986-2009) trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Kinh tế - Xã hội huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới (1986-2009) trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Kinh tế - Xã hội huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới (1986-2009) trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Kinh tế - Xã hội huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới (1986-2009) trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Kinh tế - Xã hội huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới (1986-2009) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf133 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 680 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_kinh_te_xa_hoi_huyen_cao_loc_tinh_lang_son_trong_th.pdf