Luận văn Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng container tại Công ty cổ phần giao nhận kho vận Hải Dương (HDL)

Cuối năm 2008 xảy ra khủng hoảng kinh tế thế giới và nó cũng ảnh hưởng ít

nhiều đến nền kinh tế nước ta và việc giao lưu buôn bán với các nước trên thế giới

nên doanh thu của Công ty dù tăng nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng so với năm

trước, năm 2009 chỉ tăng so với năm 2008 là 1,2 lần. Năm 2010 doanh thu chỉ

nhích thêm so với tốc độ năm trước rất ít, so với năm 2009 doanh thu tăng gấp 1,25

lần.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường ngày nay, Công ty đã có

những chiến lược xây dựng Công ty có giải quyết những thách thức, khó khăn làm

tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp mình, cải thiện đời sống của cán bộ công nhân

viên.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng container tại Công ty cổ phần giao nhận kho vận Hải Dương (HDL) trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng container tại Công ty cổ phần giao nhận kho vận Hải Dương (HDL) trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng container tại Công ty cổ phần giao nhận kho vận Hải Dương (HDL) trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng container tại Công ty cổ phần giao nhận kho vận Hải Dương (HDL) trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng container tại Công ty cổ phần giao nhận kho vận Hải Dương (HDL) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf80 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 656 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_hoan_thien_nghiep_vu_giao_nhan_hang_nhap_khau_bang_.pdf
Tài liệu liên quan