Luận văn Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTS

Điều khiển công suất vòng ngoài thực hiện điều chỉnh giá trị SIRđích ở BS

(MS) cho phù h ợp với từng y êu cầu của từng đường truyền vô tuy ến để đạt được

chất lượng các đường truyền vô tuyến nhưnhau. Chất lượng của các đường truyền

vô tuyến thường được đánh giá bằng tỷ số bit lỗi BER hay tỷ số khung lỗi FER

(Frame Error Rate). Lý do cần đặt lại SIRđích như sau : SIR yêu cầu (tỷ lệ với

Eb/No) chẳng hạn là FER=1% phụ thuộc vào tốc độ của MS và đặc điểm truyền

nhiều đường. Nếu ta đặt SIRđích cho trường hợp xấu nhất (cho tốc độ cao nhất) thì

sẽ lãng phí dung lượng cho các kết nối ở tốc độ thấp. Như vậy, tốt nhất là để

SIRđích thả nổi xung quanh giá trị tối thiểu đáp ứng được yêu cầu chất lượng. Hình

(2.4b) cho thấy sự thay đổi SIRđích theo thời gian.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTS trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTS trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTS trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTS trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTS trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf67 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 544 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_he_thong_thong_tin_di_dong_the_he_3_umts.pdf
Tài liệu liên quan