Luận văn Hệ thống OFDM

Một trong những lý do quan trọng nhất đểsử dụngkỹ thu ật OFDM làkỹ

thuật này có khả năng giải quy ết m ột cách hiệu qu ả vấn đề trải trễ đa đường

(multipath delay spread). Bằngcáchchia luồngdữliệuthànhNs

lu ồngsong song

điềuchếsóngmang phụ, chu kỳ một symbol đượctăng lên Nslần, do đósẽlàm

giảm tỉlệgiữatrảitrễ đa đườngvớichu kỳ symbol xuốngNslần. Đểloạibỏ ISI m ột

cách gần nh ư triệt để, khoảng thời gian b ảo vệ được th êm vào cho m ỗi symbol

OFDM. Khoảngthờigian đượcchọnsao cho lớnhơn trảitrễ đểcácth ànhphầntrễ

(do multipath) từmộtsymbol không thểgây nhiễulên symbol kếcận.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Hệ thống OFDM trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Hệ thống OFDM trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Hệ thống OFDM trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Hệ thống OFDM trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Hệ thống OFDM trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf75 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 565 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_he_thong_ofdm.pdf