Luận văn Giải pháp điều khiển mạng trong OBS trong phương pháp làm lệch hướng

Không có sự dành riêng nào: Chùm được gửi tức thì sau khi g ửi gói điều

khiển. Như vậy giá trị Offset chỉ là thời gian truyền của gói điều khiển. Sơ đồ

này chỉ được ứng dụng khi thời gian thiết lập cấu hình chuy ển mạch và thời

gian xử lí chuyển mạch cho một gói điều khiển là rất ngắn. Sơ đồ này hoạt

động gần giống với sơ đồ chuyển mạch gói quang.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Giải pháp điều khiển mạng trong OBS trong phương pháp làm lệch hướng trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Giải pháp điều khiển mạng trong OBS trong phương pháp làm lệch hướng trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Giải pháp điều khiển mạng trong OBS trong phương pháp làm lệch hướng trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Giải pháp điều khiển mạng trong OBS trong phương pháp làm lệch hướng trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Giải pháp điều khiển mạng trong OBS trong phương pháp làm lệch hướng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf66 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 547 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_giai_phap_dieu_khien_mang_trong_obs_trong_phuong_ph.pdf