Luận văn Đánh giá một số dòng lúa chọn lọc thế hệ R3, R4 có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước

Tuy nhiên, cây lúa chịu ảnh hƣởng lớn của chế độ nƣớc, điều kiện nhiệt độ và

nhiều yếu tố bất lợi khác của môi trƣờng (mặn, phèn ). Trong những yếu tố bất

lợi, hạn hán đƣợc xem là nhân tố chính làm giảm năng suất lúa. Ở Việt Nam hàng

năm diện tích lúa nƣớc bị khô hạn lên tới 0,4 triệu ha [17]. Trong 130 triệu ha đất

trồng lúa trên thế giới thì có tới 26 triệu ha đất bị hạn nặng gây ảnh hƣởng đến năng

suất [3]. Để nâng cao và ổn định sản lƣợng lúa trong điều kiện khô hạn nhằm làm

giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra bằng việc xác định và chọn tạo ra những

giống lúa có khả năng chịu hạn đã trở thành một trong những vấn đề cấp thiết hiện

nay.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Đánh giá một số dòng lúa chọn lọc thế hệ R3, R4 có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Đánh giá một số dòng lúa chọn lọc thế hệ R3, R4 có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Đánh giá một số dòng lúa chọn lọc thế hệ R3, R4 có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Đánh giá một số dòng lúa chọn lọc thế hệ R3, R4 có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Đánh giá một số dòng lúa chọn lọc thế hệ R3, R4 có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf80 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 501 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_danh_gia_mot_so_dong_lua_chon_loc_the_he_r3_r4_co_n.pdf
Tài liệu liên quan