Luận văn Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Do thiếu đất sản xuất nên nông dân miền núi vẫn phải canh tác trên đất có độ

dốc lớn chịu xói mòn rất mạnh và thời gian canh tác bị rút ngắn, thƣờng chỉ trồng

đƣợc 2 đến 3 vụ cây lƣơng thực ngắn ngày, sau đó trồng sắn và bỏ hoang hóa. Dân

số tăng dẫn đến bình quân diện tích đất trên đầu ngƣời bị giảm, thời gian bỏ hóa cũng

rút ngắn xuống. Vì vậy khả năng tái tạo chất đất và độ phì của nó bị ảnh hƣởng rất

nhiều, hiệu quả canh tác ngày càng thấp. Kết quả là mức sống của những ngƣời nông

dân ở miền đất dốc gặp rất nhiều khó khăn, luẩn quẩn trong vòng đói nghèo.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận văn Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận văn Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận văn Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận văn Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận văn Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf124 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 671 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_van_danh_gia_hieu_qua_canh_tac_tren_ruong_bac_thang_tai.pdf
Tài liệu liên quan