Luận án Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng và nhân dân ta khởi

xướng và tiến hành, cùng với nhiệm vụ phát triểntoàn diện các lĩnh vực

kinh tế, chính trị – xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và văn hóa,

đặc biệt là đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm

“xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất – kỹ

thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý,quan hệ sản xuấttiến bộ, phù hợp

với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh

thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc”[21, tr. 18], chúng ta còn có

một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là “xây dựng v pht tri?n nền văn

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, tương xứng với sự

phát triển của nền kinh tế – xã hội.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận án Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận án Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận án Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận án Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận án Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf232 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 513 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_an_tu_tuong_triet_hoc_cua_tran_nhan_tong.pdf
Tài liệu liên quan