Luận án Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần sa - Phượng hoàng, tỉnh Thái Nguyên

Cho đến nay, trên thế giới cũng nhƣ ở trong nƣớc đã có nhiều công trình

nghiên cứu phân loại thảm thực vật. Tuy nhiên, các hệ thống phân loại đã thực hiện

đều mang tính địa phƣơng nên rất khó áp dụng cho những vùng khác. Để khắc phục

tình trạng này, UNESCO (1973) đã công bố bảng “phân loại thảm thực vật quốc tế

và vẽ bản đồ thảm thực vật” nhằm cung cấp một khung phân loại tổng quát các kiểu

thảm thực vật quan trọng nhất có thể thể hiện đƣợc trên bản đồ tỷ lệ 1:1 triệu và nhỏ

hơn.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Luận án Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần sa - Phượng hoàng, tỉnh Thái Nguyên trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Luận án Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần sa - Phượng hoàng, tỉnh Thái Nguyên trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Luận án Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần sa - Phượng hoàng, tỉnh Thái Nguyên trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Luận án Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần sa - Phượng hoàng, tỉnh Thái Nguyên trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Luận án Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần sa - Phượng hoàng, tỉnh Thái Nguyên trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf163 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 1335 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_tinh_da_dang_va_de_xuat_giai_phap_bao_ton.pdf