Khóa luận Nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương

Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí

Minh về nhà nhà nước và pháp luật, quan điểm của Đảng cộng sản về vị trí, vai

trò của nguyên tắc quản lý theo ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa

phương trong quản lý nhà nước. Đặc biệt là các quan điểm cơ bản chỉ đạo công

cuộc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước ta trong giai đoạn hiện

nay. Về phương pháp cụ thể luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu phổ

biến như: so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê, hệthống, phương pháp lịch sử

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Khóa luận Nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Khóa luận Nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Khóa luận Nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Khóa luận Nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Khóa luận Nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf51 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 689 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfkhoa_luan_nguyen_tac_quan_ly_nganh_chuc_nang_ket_hop_voi_qua.pdf
Tài liệu liên quan