Đồ án Điều khiển thiết bị trong nhà qua đường dây điện thoại

 Ngắt ngoài: khi có tác động từbên ngoài thì cờIE0 hoặc IE1 được set

lên 1, khi đó, ngắt ngoài sẽđược thực thi. Cờsẽtựđộng xóa bằng phần cứng khi

vi điều khiển thực hiện trình phục vụngắt.

 Ngắt timer: khi cờ TF0, TF1 (TFx) được set lên 1 thì ngắt timer sẽ

được tác động, TFx tựđộng xóa bằng phần cứng khi vi điều khiển thực hiện

trình phục vụngắt.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đồ án Điều khiển thiết bị trong nhà qua đường dây điện thoại trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đồ án Điều khiển thiết bị trong nhà qua đường dây điện thoại trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đồ án Điều khiển thiết bị trong nhà qua đường dây điện thoại trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đồ án Điều khiển thiết bị trong nhà qua đường dây điện thoại trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đồ án Điều khiển thiết bị trong nhà qua đường dây điện thoại trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf66 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 15/01/2016 | Lượt xem: 565 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdo_an_dieu_khien_thiet_bi_trong_nha_qua_duong_day_dien_thoai.pdf
Tài liệu liên quan