Đề tài Nghiên cứu phát triển hệ thống đa phương tiện trên cơ sở phân cụm dữ liệu

Media (tiếng Latin: medius, tiếng Anh: means, intermediary) là đề cập đến các

loại thông tin hay loại trình diễn thông tin như dữ liệu văn bản, ảnh, âm thanh và

video.

Phân loại media: Có nhiều cách phân loại, nhưng cách chung nhất là phân

loại trên cơ sở khuôn mẫu (format) vật lý hay các quan hệ media với thời gian. Qui

định này dẫn tới hai lớp media: tĩnh (static) và động (dynamic).

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Đề tài Nghiên cứu phát triển hệ thống đa phương tiện trên cơ sở phân cụm dữ liệu trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Đề tài Nghiên cứu phát triển hệ thống đa phương tiện trên cơ sở phân cụm dữ liệu trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Đề tài Nghiên cứu phát triển hệ thống đa phương tiện trên cơ sở phân cụm dữ liệu trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Đề tài Nghiên cứu phát triển hệ thống đa phương tiện trên cơ sở phân cụm dữ liệu trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Đề tài Nghiên cứu phát triển hệ thống đa phương tiện trên cơ sở phân cụm dữ liệu trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf92 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 656 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfde_tai_nghien_cuu_phat_trien_he_thong_da_phuong_tien_tren_co.pdf