Bài giảng Marketing căn bản - Prices

Định giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất,

kinh doanh: các tổ chức, cá nhân sản xuất,

kinh doanh cũng có quyền định giá hàng

hoá, dịch vụ của mình nhưng không trái với

quy định của Pháp lệnh Giá và các văn bản

pháp luật khác có liên quan. Điều 30 Pháp

lệnh Giá số 40 quy định quyền và nghĩa vụ

của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh

trong lĩnh vực giá.

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 1

Bài giảng Marketing căn bản - Prices trang 1

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 2

Bài giảng Marketing căn bản - Prices trang 2

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 3

Bài giảng Marketing căn bản - Prices trang 3

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 4

Bài giảng Marketing căn bản - Prices trang 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình C# trang 5

Bài giảng Marketing căn bản - Prices trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf31 trang | Chia sẻ: theens7quenHDls | Ngày: 16/01/2016 | Lượt xem: 973 | Lượt tải: 6download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_marketing_can_ban_prices.pdf
Tài liệu liên quan